Volvo V90 Bolt Patterns


5 Lug Patterns
5x108mm = 5x4.25 inches

Year/Make/Model Bolt Patterns
1998 Volvo V905x108mm (5x4.25")