Volvo V70 Bolt Patterns


5 Lug Patterns
5x108mm = 5x4.25 inches

Year/Make/Model Bolt Patterns
1998 Volvo V705x108mm (5x4.25")
1999 Volvo V705x108mm (5x4.25")
2000 Volvo V705x108mm (5x4.25")
2001 Volvo V705x108mm (5x4.25")
2002 Volvo V705x108mm (5x4.25")
2003 Volvo V705x108mm (5x4.25")
2004 Volvo V705x108mm (5x4.25")
2005 Volvo V705x108mm (5x4.25")
2006 Volvo V705x108mm (5x4.25")
2007 Volvo V705x108mm (5x4.25")
2008 Volvo V705x108mm (5x4.25")
2009 Volvo V705x108mm (5x4.25")
2010 Volvo V705x108mm (5x4.25")