Volvo V60 Bolt Patterns


5 Lug Patterns
5x108mm = 5x4.25 inches

Year/Make/Model Bolt Patterns
2015 Volvo V605x108mm (5x4.25")
2016 Volvo V605x108mm (5x4.25")
2017 Volvo V605x108mm (5x4.25")