Volvo V50 Bolt Patterns


5 Lug Patterns
5x108mm = 5x4.25 inches

Year/Make/Model Bolt Patterns
2005 Volvo V505x108mm (5x4.25")
2006 Volvo V505x108mm (5x4.25")
2007 Volvo V505x108mm (5x4.25")
2008 Volvo V505x108mm (5x4.25")
2009 Volvo V505x108mm (5x4.25")
2010 Volvo V505x108mm (5x4.25")
2011 Volvo V505x108mm (5x4.25")