Volvo V40 Bolt Patterns


4 Lug Patterns
4x114.3mm = 4x4.5 inches

Year/Make/Model Bolt Patterns
2000 Volvo V404x114.3mm (4x4.5")
2001 Volvo V404x114.3mm (4x4.5")
2002 Volvo V404x114.3mm (4x4.5")
2003 Volvo V404x114.3mm (4x4.5")
2004 Volvo V404x114.3mm (4x4.5")