Mazda MazdaSpeed6 Bolt Patterns


5 Lug Patterns
5x114.3mm = 5x4.5 inches

Year/Make/Model Bolt Patterns
2006 Mazda MazdaSpeed65x114.3mm (5x4.5")
2007 Mazda MazdaSpeed65x114.3mm (5x4.5")