Mazda MazdaSpeed Bolt Patterns


5 Lug Patterns
5x114.3mm = 5x4.5 inches

Year/Make/Model Bolt Patterns
2003 Mazda MazdaSpeed5x114.3mm (5x4.5")