Hyundai Sonata Bolt Patterns


Hyundai Sonata 4 Lug Bolt Pattern

4-114.3 mm = 4-4.5 inches

Hyundai Sonata 5 Lug Bolt Pattern

5-114.3 mm = 5-4.5 inches1989 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"

1990 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"

1991 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"

1992 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"

1993 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"

1994 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"
GLS4-114.3mm = 4-4.5"

1995 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"
GLS4-114.3mm = 4-4.5"

1996 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"
GLS4-114.3mm = 4-4.5"

1997 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"
GLS4-114.3mm = 4-4.5"

1998 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"
GLS4-114.3mm = 4-4.5"

1999 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"
GLS4-114.3mm = 4-4.5"

2000 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"
GLS4-114.3mm = 4-4.5"

2001 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"
GLS4-114.3mm = 4-4.5"

2002 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"
GL4-114.3mm = 4-4.5"
LX4-114.3mm = 4-4.5"

2003 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"
GLS4-114.3mm = 4-4.5"
LX4-114.3mm = 4-4.5"

2004 Hyundai Sonata Bolt Patterns

Base Model4-114.3mm = 4-4.5"
GLS4-114.3mm = 4-4.5"
LX4-114.3mm = 4-4.5"

2005 Hyundai Sonata Bolt Patterns

GL4-114.3mm = 4-4.5"
GLS4-114.3mm = 4-4.5"
LX4-114.3mm = 4-4.5"

2006 Hyundai Sonata Bolt Patterns

GL5-114.3mm = 5-4.5"
GLS5-114.3mm = 5-4.5"
LX5-114.3mm = 5-4.5"

2007 Hyundai Sonata Bolt Patterns

GLS Standard Model5-114.3mm = 5-4.5"
GLS With TPMS5-114.3mm = 5-4.5"
Limited5-114.3mm = 5-4.5"
SE5-114.3mm = 5-4.5"

2008 Hyundai Sonata Bolt Patterns

GLS 4cyl5-114.3mm = 5-4.5"
GLS V65-114.3mm = 5-4.5"
Limited 4cyl5-114.3mm = 5-4.5"
Limited V65-114.3mm = 5-4.5"
SE 4 Cylinder5-114.3mm = 5-4.5"
SE V65-114.3mm = 5-4.5"

2009 Hyundai Sonata Bolt Patterns

GLS 4cyl5-114.3mm = 5-4.5"
GLS V65-114.3mm = 5-4.5"
Limited 4cyl5-114.3mm = 5-4.5"
Limited V65-114.3mm = 5-4.5"
SE 4cyl5-114.3mm = 5-4.5"
SE V65-114.3mm = 5-4.5"

2010 Hyundai Sonata Bolt Patterns

4 Cylinder GLS5-114.3mm = 5-4.5"
4 Cylinder Limited5-114.3mm = 5-4.5"
4 Cylinder SE5-114.3mm = 5-4.5"
V6 GLS5-114.3mm = 5-4.5"
V6 Limited5-114.3mm = 5-4.5"
V6 SE5-114.3mm = 5-4.5"

2011 Hyundai Sonata Bolt Patterns

2.0T Limited5-114.3mm = 5-4.5"
2.0T SE5-114.3mm = 5-4.5"
GLS5-114.3mm = 5-4.5"
Hybrid5-114.3mm = 5-4.5"
Limited5-114.3mm = 5-4.5"
SE5-114.3mm = 5-4.5"

2012 Hyundai Sonata Bolt Patterns

2.0T Limited5-114.3mm = 5-4.5"
2.0T SE5-114.3mm = 5-4.5"
GLS5-114.3mm = 5-4.5"
Hybrid5-114.3mm = 5-4.5"
Limited5-114.3mm = 5-4.5"
SE5-114.3mm = 5-4.5"

2013 Hyundai Sonata Bolt Patterns

2.0T Limited5-114.3mm = 5-4.5"
2.0T SE5-114.3mm = 5-4.5"
GLS5-114.3mm = 5-4.5"
Hybrid5-114.3mm = 5-4.5"
Limited5-114.3mm = 5-4.5"
SE5-114.3mm = 5-4.5"