Hyundai Elantra Bolt Patterns


Hyundai Elantra 4 Lug Bolt Pattern
4-100 mm = 4-3.94 inches
4-114.3 mm = 4-4.5 inches
Hyundai Elantra 5 Lug Bolt Pattern
5-114.3 mm = 5-4.5 inches