Chevrolet TrailBlazer Bolt Patterns


5 Lug Patterns
5x120.7mm = 5x4.75 inches
6 Lug Patterns
6x127mm = 6x5 inches

Year/Make/Model Bolt Patterns
1999 Chevrolet TrailBlazer5x120.7mm (5x4.75")
2002 Chevrolet TrailBlazer6x127mm (6x5")
2003 Chevrolet TrailBlazer6x127mm (6x5")
2004 Chevrolet TrailBlazer6x127mm (6x5")
2005 Chevrolet TrailBlazer6x127mm (6x5")
2006 Chevrolet TrailBlazer6x127mm (6x5")
2007 Chevrolet TrailBlazer6x127mm (6x5")
2008 Chevrolet TrailBlazer6x127mm (6x5")
2009 Chevrolet TrailBlazer6x127mm (6x5")