2013 Chevrolet Malibu Bolt Patterns


2013 Chevrolet Malibu 5 Lug Bolt Pattern
5-120 mm = 5-4.72 inches