Chevrolet Laredo Bolt Patterns


5 Lug Patterns
5x127mm = 5x5 inches
6 Lug Patterns
6x139.7mm = 6x5.5 inches

Year/Make/Model Bolt Patterns
1992 Chevrolet Laredo5x127mm (5x5")
6x139.7mm (6x5.5")
1993 Chevrolet Laredo5x127mm (5x5")
6x139.7mm (6x5.5")
1994 Chevrolet Laredo5x127mm (5x5")
6x139.7mm (6x5.5")
1995 Chevrolet Laredo5x127mm (5x5")
6x139.7mm (6x5.5")
1996 Chevrolet Laredo5x127mm (5x5")
6x139.7mm (6x5.5")
1997 Chevrolet Laredo5x127mm (5x5")
6x139.7mm (6x5.5")
1998 Chevrolet Laredo5x127mm (5x5")
6x139.7mm (6x5.5")