Chevrolet Cruze Bolt Patterns


Chevrolet Cruze
5 Lug Bolt Patterns

5x105mm = 5x4.13 inches
5x115mm = 5x4.53 inches

Year/Make/Model Bolt Patterns
2011 Chevrolet Cruze5x105mm (5x4.13")
2012 Chevrolet Cruze5x105mm (5x4.13")
2013 Chevrolet Cruze5x105mm (5x4.13")
2014 Chevrolet Cruze5x105mm (5x4.13")
5x115mm (5x4.53")
2015 Chevrolet Cruze5x105mm (5x4.13")
5x115mm (5x4.53")
2016 Chevrolet Cruze5x105mm (5x4.13")