Chevrolet Cruze Bolt Patterns


Chevrolet Cruze 5 Lug Bolt Pattern

5-105 mm = 5-4.13 inches2011 Chevrolet Cruze Bolt Patterns

2LT5-105mm = 5-4.13"
Eco5-105mm = 5-4.13"
LS5-105mm = 5-4.13"
LT5-105mm = 5-4.13"
LTZ5-105mm = 5-4.13"

2012 Chevrolet Cruze Bolt Patterns

2LT5-105mm = 5-4.13"
Base Model5-105mm = 5-4.13"
Eco5-105mm = 5-4.13"
LS5-105mm = 5-4.13"
LTZ5-105mm = 5-4.13"

2013 Chevrolet Cruze Bolt Patterns

2LT5-105mm = 5-4.13"
Base Model5-105mm = 5-4.13"
Eco5-105mm = 5-4.13"
LS5-105mm = 5-4.13"
LTZ5-105mm = 5-4.13"