1977 Chevrolet Blazer Bolt Patterns


5 Lug Pattern
5x127mm = 5x5 inches
6 Lug Pattern
6x139.7mm = 6x5.5 inches

Year/Make/Model/Option Bolt Patterns
1977 Chevrolet Blazer 2wd5x127mm (5x5")
1977 Chevrolet Blazer 4wd6x139.7mm (6x5.5")